Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

@yanek dlaczego? I co by to zmieniło? 
Reposted byimissthesleep imissthesleep
To taka rada dla mnie dzisiaj?

June 22 2017

A bo to jedną?

June 21 2017


żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
Reposted frommikaneko mikaneko viayanek yanek
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viayanek yanek
7386 e5b1
Reposted frompiar piar viayanek yanek
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
nie oczekuj zmiany. ludzie się nie zmieniają
7015 7e52
Reposted fromBotwinka Botwinka viaMaryiczary Maryiczary

June 20 2017

Czy naprawdę relacje damsko-męskie opierają sie tylko na chwili i ilosci dotknięć coraz to nowszych cycków?
Ja też nie polecam, ale chyba trzeba zobaczyc co naprawdę JEST, zaakceptowac i isc dalej. 
4410 5a6a
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viayanek yanek

June 19 2017

6367 2f9b
Reposted frombylejaka bylejaka viayanek yanek
0452 ec6d
Reposted frombukoz bukoz viayanek yanek

June 18 2017

4258 8d9f 1000
Piotr C, "Brud"
Reposted byMaryiczary Maryiczary
6518 a719
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaadwokatdiabla adwokatdiabla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl