Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

3410 db51
Reposted fromtfu tfu viaSilentRule SilentRule

December 08 2019

4326 cac0
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
Reposted fromshakeme shakeme
2610 3d6a
Reposted fromretro-girl retro-girl
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee

December 07 2019

Początek. 

December 06 2019

4114 d395
Reposted fromniewychowana niewychowana viakropq kropq

December 05 2019

Reposted fromshakeme shakeme viawstydem wstydem

December 03 2019

7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou

"Jesteśmy światu dużo mniej potrzebni, niż nam się wydaje - i to wcale nie jest złe. Przeciwnie, to daje wielki spokój. I przestrzeń na odpoczynek".

Piotr Stankiewicz "My fajnopolacy"

Reposted fromjustmine justmine viaSilentRule SilentRule

December 02 2019

Chciałbym spędzić z nią resztę życia, nawet jeśli miałbym żyć jeszcze tylko kwadrans.

— J. Żulczyk
Reposted fromkrn krn vianiebieskieoczy niebieskieoczy
5481 3d82
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

December 01 2019

Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viairmelin irmelin
Nie chciałabym nigdy być zależna od mężczyzny. Wolę czuć się samodzielna, wiedzieć, że moje życie zależy ode mnie. Wtedy nie ma lęku ‘co będzie gdy on mnie zostawi’. Bo wiem, że dam sobie radę. Mężczyzna powinien być dla mnie wsparciem, a nie oparciem.
— Katarzyna Zielińska
Reposted fromSabela Sabela viakingavonschabert kingavonschabert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl