Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

7100 9342
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
beautiful girl with nice natural boobs and small tight ass
Reposted fromcreampie-pussy creampie-pussy
6088 715e 1000

kardaan:

Nathana Schilling

Reposted fromcensoredanon censoredanon

April 22 2017

1376 abac
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
1182 c394
Reposted fromiamstrong iamstrong viatwice twice

April 21 2017

Zaraz jebne

April 20 2017

4214 43c1
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viayanek yanek
2993 d97a
Reposted frommesoute mesoute viacudoku cudoku
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viacudoku cudoku
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viacudoku cudoku

April 19 2017

9786 4530
malo istotne

April 18 2017

Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana vianatte natte
7549 7104
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianatte natte
5763 c389 1000
Reposted fromunco unco viaDeathlylost Deathlylost
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask

April 17 2017

4399 6b83 1000

practicalexperience:

Havana, Cuba, North America, 2015
by brentonsalo

Reposted fromtwice twice viamissyseepy missyseepy

April 16 2017

więc niech to będzie koniec.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl