Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

-Nie wytrzymam tego wszystkiego...
-Wszyscy tak mówią,a wytrzymują. Człowiek nie sznurek, wszystko wytrzyma.
— "Rozmowy kontrolowane"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaMaryiczary Maryiczary
3663 220d
Reposted fromforestmoon forestmoon viaMaryiczary Maryiczary
0536 9583

.

Reposted fromjarsha jarsha viaMaryiczary Maryiczary

July 08 2017

July 07 2017

Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaslomiak slomiak

July 06 2017

1252 c21c
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viayanek yanek
A ja zamiast chcieć się najebać lub iść na imprezę, wolałabym po prostu iść na spacer i pogapic się w gwiazdy. Czy to źle?
Reposted bykanadyjskazimapolskijazzczekoladowezatracenietobecontinuedMisqazwyklajakzawszepersona-non-gratanadelleHoHoAinsworthCassspokodamawolfeealliwantisyouznikajacczekoladowysenkotficaataganaturalgingereternaljourneygitanadissapointedbutnotsuprisedpkz451Balladynamyceline
uf
2342 1efb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
1003 593a

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapomruki pomruki
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viapomruki pomruki
7603 9a7b
"Moim zdaniem, największą stratą dzieci w ostatnim trzydziestoleciu jest fakt, że nie istnieje dla nich żadna przestrzeń wolna od dorosłych. Nie ma już drzewa na podwórku, gdzie mogłyby przebywać same. Dawniej dzieci kształtowały swoje kompetencje społeczne w zabawie i komunikacji z innym dziećmi. Takiej możliwości już prawie nie mają, bo nawet kiedy są razem, to dookoła stoją dorośli, którzy się do wszystkiego wtrącają. Na dodatek, często są oni tak idealistycznie usposobieni, że nie tolerują żadnych konfliktów. Niewesoło jest być dzisiaj dzieckiem z tymi dorosłymi, którzy nie odstępują ich na krok. A przy tym zaczyna się w różnych środowiskach pedagogicznych mówić, że dzieci mają wielką potrzebę granic. To po prostu trudne do uwierzenia, bo życie dzieci nigdy nie było bardziej ograniczone niż teraz."
Jesper Juul – Przestrzeń dla rodziny
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
będzie dobrze.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9103 3309
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viadojenka dojenka
9283 e6f8
 by solarsisters
Reposted fromrol rol viadojenka dojenka
9812 395d

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viadojenka dojenka
Nagle otworzy się okno
i matka mnie zawoła
juz czas wracać

rozstąpi się ściana
wejdę do nieba w zabłoconych butach

usiądę przy stole i opryskliwie
będę odpowiadał na pytania

nic mi nie jest dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.

Tu w niebie matki robią
zielone szaliki na drutach

brzęczą muchy

ojciec drzemie pod piecem
po sześciu dniach pracy.

Nie- przecież nie mogę im
powiedzieć że człowiek człowiekowi
skacze do gardła.
— Tadeusz Różewicz, "Powrót"
Reposted from1923 1923 viadojenka dojenka
wie­rzę że Bóg podobny jest do gołę­bicy
że czło­wiek może zmie­nić się
w dowolną część maszyny
co nie ozna­cza
że nie ma mu wyro­snąć lwia grzywa
albo skrzy­dła aniel­skie
(w anioły także wie­rzę)
Wierzę w insy­gnia wszyst­kich mocarstw
Wierzę we wszyst­kie ide­ały
i w sza­leń­stwo ich gło­si­cieli
Nie wyklu­czam:
samo­ródz­twa
dzie­wo­ródz­twa
zapłod­nie­nia przez styk dam­skiego zadka z fote­lem
na któ­rym od dawna nikt nie sie­dział
Wierzę że facet któ­remu się nic nie udaje
może zostać nagle synem szczę­ścia
Że naj­więk­szym poetą naszego kraju
nie jest ten siwy pan z docho­dami
ani ten młody dobi­ja­jący się do docho­dów
ale stary tra­garz który nie napi­sał nic
oprócz kilku podań
Wierzę w pra­du­cha
i pra­ma­te­rię
i wszyst­kie pre-pradokumenty
i we wszyst­kie pro anty korr i kon­tra
Nie wie­rzę tylko w nie­moż­liwe
Wszystko jest moż­liwe na tym świe­cie
skła­da­ją­cym się
hiii… hiii
z wiru­ją­cych punk­ci­ków
któ­rych jesz­cze
hiii… hiii nikt nie widział.
— Bursa
Reposted fromcarly carly viadojenka dojenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl